Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ/ Regulamin obiektu/ Polityka Prywatności

 

 

1.REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) na rzecz Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).

Usługodawca (rozumiany zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) oświadcza, że jest uprawniony do pośredniczenia – na podstawie odrębnej umowy agencyjnej - w zawieraniu umów związanych z rezerwacją pokoi pomiędzy Obiektem a Klientem.

Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.

Regulamin jest dostępny w ramach systemu rezerwacji, na stronie internetowej poszczególnego Obiektu (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).

Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.

 

DEFINICJE

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

Obiekt - podmiot, na rzecz którego Usługodawca działa (na podstawie odrębnej umowy) jako agent realizujący Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Usługę opisaną poniżej;

Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie;

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;

Umowa - oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji pokoi, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;

Usługa - oznacza usługę rezerwacji pokoi w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegającą na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz umożliwieniu dokonania płatności za rezerwację. Szczegółowy opis Usługi obejmuje pkt 3 niniejszego Regulaminu;

Usługodawca - LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul.Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);

System – System rezerwacji Hotres.pl, będący własnością i obsługiwany przez Usługodawcę, umożliwiający Klientowi dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji; rodzaj Systemu Teleinformatycznego;

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub wiadomości tekstowe (sms).

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji. Usługodawca nie zawiera na rzecz Obiektu umów świadczenia usług hotelowych, w szczególności Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia innych usług, w tym wszelkich hotelowych, z wyjątkiem usług związanych z dokonaniem, zmianą bądź anulowaniem rezerwacji pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie. Przedmiotowe umowy zawierane są na warunkach określonych odrębnie przez Obiekt.

Warunkiem świadczenia Usługi jest:

zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy;

złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy oświadczenia o:

prawdziwości danych przekazanych Usługodawcy;

przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie RODO oraz przepisów krajowych.

o wyborze płatności za rezerwację i ewentualnym wyborze faktury VAT, jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu.

Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu.

Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Usługodawca.

 

REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE

Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu Usługodawcy.

Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:

wybór usług hotelowych świadczonych przez Obiekt, w oparciu o podane w Systemie dane i informacje, w szczególności dostępność i cenę rezerwacji pokoju; podane w Systemie ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie usługi wskazane jako jej składniki;

wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji - w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu - w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej Obiektu;

potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;

dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu, na wybranych warunkach;

po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą kod i potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami płatności oraz zasadami jej zmiany bądź anulowania. Z momentem wysłania potwierdzenia, umowę rezerwacji uważa się za zawartą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych pokoi w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o braku możliwości dokonania rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:

Automatyczne anulowanie rezerwacji następuje po upływie czasu na wpłatę zadatku, termin oczekiwania przez obiekt na wpłatę widoczny jest podczas dokonywania rezerwacji po wypełnieniu formularza i przejściu do wyboru formy płatności; nieopłacona i niezatwierdzona rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i na wskazany w formularzu adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie Anulacji rezerwacji            

Anulacja potwierdzonej rezerwacji może nastąpić jedynie poprzez kontakt z obiektem. Klient wysyła prośbę o anulowanie rezerwacji do obiektu za pośrednictwem poczty e-mail.         

Po potwierdzeniu anulowania rezerwacji przez Obiekt, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie anulowania rezerwacji ,            

Zasady anulacji widoczne są podczas dokonywania wyboru oferty/pokoju w systemie rezerwacyjnym,            

Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.             

Zadatek nie podlega zwrotowi.            

W razie anulowania bezkosztowego i dokonania wcześniej płatności za rezerwację, wpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi na rachunek, z którego dokonano płatności w ramach rezerwacji.

Zmiana rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:

Modyfikacja rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji może nastąpić jedynie poprzez kontakt z obiektem. Klient wysyła prośbę o modyfikację rezerwacji do obiektu za pośrednictwem poczty e-mail.            

Zmiana rezerwacji jak również i zmiana terminu rezerwacji jest każdorazowo uznaniową decyzją Obiektu.            

Zmiana terminu rezerwacji może nastąpić wyłączenie wtedy gdy w nowo proponowanym przez Klienta terminie, Obiekt dysponuje wolnymi pokojami.            

Zmiana rezerwacji może polegać m. in. na ograniczeniu długości pobytu bądź ilości zarezerwowanych pokoi.            

Zgłoszenie przez Klienta chęci zmiany rezerwacji polegającej na ograniczeniu ilości świadczonych przez Obiekt na rzecz Klienta usług (skrócenie długości pobytu, ograniczenie ilości pokoi itp.) i wyrażenie na to zgody przez Obiekt, skutkuje tym, że:

dokonana przez Klienta zgodnie z warunkami wybranej oferty przedpłata za pobyt nie podlega zwrotowi w całości lub części.

Klient w dniu przyjazdu zobowiązany jest do zapłaty pozostałej wartości rezerwacji wynikającej po zgłoszonych zmianach            

Zmiana rezerwacji polegająca na zwiększeniu długości pobytu bądź zamówieniu dodatkowych pokoi traktowana jest jako złożenie przez Klienta dodatkowej, nowej rezerwacji            

W przypadku braku wyrażenia zgody przez Obiekt na zmianę rezerwacji bądź jej terminu, Klient wciąż uprawniony jest do wykorzystania pobytu zgodnie z dokonaną rezerwacją.            

Po wysłaniu prośby o modyfikację, Obiekt skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o statusie modyfikacji.

 

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

świadczenia Usługi z należytą starannością.

W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:

przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;

przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;

prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;

niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;

nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;

niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.

Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;

niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;

braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:

zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;

wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.

Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.

Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.

 

REKLAMACJE

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.

Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.

W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Józef Marek ul. Jodłowa 18 Szczyrk 43-370


 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl


 

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : kwateryszczyrk@wp.pl.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.


 


 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;


2.REGULAMIN OBIEKTU NOCLEGOWEGO Cztery Pory Roku
obowiązuje od 25.05.2018r
 


DEFINICJE:
LOKAL: Apartament lub pokój, opisany w rezerwacji, potwierdzeniu rezerwacji i na stronie internetowej: www.cztery-pory-roku.net , który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach mieszkalnych,  wypoczynkowych lub turystycznych
Gość: osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy najmu Lokalu
Wynajmujący: Marek Józef, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Józef, pod adresem ul. Jodłowa 18, 43-370 Szczyrk, NIP 9372412057, Regon 241616473
 
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 
    1. Regulamin określa zasady wynajmu Lokali i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie. Przed dokonaniem ww. czynności Gość zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    2. Regulamin jest dostępny przed dokonaniem rezerwacji on-line, jak również w Lokalu, a także na stronie internetowej: www.cztery-pory-roku.net  Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Gościa Wynajmujący prześle kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.
    3. Wynajmujący oddaje Gościowi w najem cały Lokal wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem, w zamian za opłatę, wskazaną w cenniku, przy rejestracji i niniejszym regulaminie. Gość zobowiązuje się wykorzystywać Lokal jedynie do celów mieszkalnych.
    4. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z opisem Lokalu zamieszczonym na stronie internetowej: /
 
§2 REZERWACJA I WARUNKI PŁATNOŚCI
    1. Rezerwacji Lokalu Gość może dokonywać on-line na stronie / za pomocą systemu zewnętrznego rezerwacji on-line Hotres.pl  Rezerwacja i anulacja rezerwacji następuje na podstawie Warunków Rezerwacji i Warunków anulacji, dostępnych dla Gości w trakcie procesu rezerwacji. Rezerwacja możliwa jest również za pomocą zewnętrznych systemów typu booking.com.
    2. Osoba rezerwująca Lokal zobligowana jest do podania następujących danych:
- imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, e-mail,
- datę pobytu,
- nazwę Lokalu,
- ilość osób w Lokalu.
W przypadku firm, należy podać pełną nazwę firmy, jej adres i NIP.
    3. Po złożeniu rezerwacji Gość otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji, zawierające w szczególności warunki rezerwacji wraz z warunkami płatności.
    4. Wysokość opłaty za wynajem Lokalu wynika z cennika, znajdującego się na stronie internetowej: /pokoje-i-apartamenty i jest każdorazowo podana w formularzu rezerwacji. Opłata zawiera podatek od towarów i usług.
    5. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty, wskazane w cenniku,  formularzu rezerwacyjnym lub niniejszym regulaminie.
    6. Pozostałą część należności za pobyt (nie uregulowaną przelewem przed przyjazdem) należy zapłacić na miejscu gotówką lub kartą w dniu przyjazdu


§3 DOBA HOTELOWA
    1. Lokal wynajmowany jest na doby. Minimalnym okresem wynajmu jest jedna doba.
    2. Pierwsza doba wynajmu trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Ostatnia doba wynajmu kończy się o godz. 11 dnia, w którym Gość zobowiązany jest do opuszczenia Lokalu.
    3. Gość zobowiązany jest dokonać odbioru Lokalu od przedstawiciela Wynajmującego  sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Goście zobowiązani są dokonać zameldowania się po przybyciu na miejsce. Wynika to z konieczności potwierdzenia danych osobowych Gości którzy będą przebywać w obiekcie i wydania Lokalu.
    4. W ostatnim dniu pobytu Gość jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Wynajmującego.
 
§4 ILOŚĆ OSÓB W LOKALU
    1. Gość hotelowy nie może udostępniać, wynająć, wydzierżawić, ani oddać w bezpłatne użytkowanie Lokalu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
    2. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Lokalu ponad tę, która została podana w potwierdzeniu rezerwacji.
    3. Osoby inne mogą przebywać gościnnie w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
    4. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości  100 zł za każdą z niezgłoszonych osób za każdą dobę pobytu.
 
§5 KORZYSTANIE Z LOKALU
    1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Lokalu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
    2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
    3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, jak i samego Lokalu i budynku, w którym Lokal się znajduje, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
    4. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
    5. Każdorazowo Gość opuszczający Lokal, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor i inne urządzenia, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz, a bramę każdorazowo pilotem.
    6. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Lokalu grzałek, grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Lokalu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
    7. W przypadku utraty i zgubienia kluczy do Lokalu i/lub drzwi wejściowych do budynku lub pilota do bramy Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł za zakup i wymianę zamka, kluczy i/lub pilota.
    8. Gość zobowiązany jest do utrzymywania Lokalu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Lokal należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 
§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
    1. Przedmioty, w tym osobistego użytku, pozostawione w Lokalu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
    2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy lub odmowy odbioru odesłanych rzeczy i pokrycia kosztów odesłania, Wynajmujący przechowa powyższe przedmioty na koszt Gościa przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego okresu postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych lub porzuconych.
 
§7 CISZA NOCNA
    1. W Lokalu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
    2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych mieszkańców budynku, w którym znajduje się Lokal i sąsiadów tego budynku.
 
§8 REKLAMACJE
    1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji.
    2. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres mailowy: kwateryszczyrk@wp.pl lub pocztą na adres:  43-370 Szczyrk, ul. Jodłowa 18
    3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.
 
§9 DANE OSOBOWE
1.      Wypełniając dane w formularzu kontaktowym lub w karcie meldunkowej należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, ilość osób, które będą znajdowały się w Lokalu ( z podziałem na dorosłych i dzieci), termin przybycia i opuszczenia Lokalu. Należy obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin.  Dodatkowo mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych zaznaczając na formularzu odpowiednią rubrykę.  
2.      Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest: Marek Józef, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Józef, pod adresem ul. Jodłowa 18, 43-370 Szczyrk, NIP 9372412057, Regon 241616473 (dalej „Administrator”).
3.      We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych  należy  kontaktować się pod numerem telefonu +48 730712500 e-mail: kwateryszczyrk@wp.pl
4.      Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe na podstawie art. 6  ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną – tj. umowy najmu Lokalu. W przypadku, gdy  wyrazili Państwo  zgodę na przesyłanie do Państwa treści marketingowych Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Państwa na przetwarzanie danych osobowych.
5.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania do Państwa  treści marketingowych, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Państwa o świadczonych usługach.
6.      Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Państwo zawarli z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że skorzystają Państwo wcześniej z przysługującego Państwu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
7.      Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
8.      Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.  prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.  prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych osobowych  ze  względu  na  swoją  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
g.  prawo  do  przenoszenia  swoich  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo  do  przenoszenia  danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową  lub  na podstawie Państwa zgody.
9.      Mogą Państwo  realizować  prawa, o których mowa w ustępie 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.
10.   W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych)  –  mają Państwo prawo do  wycofania  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.
11.   Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
12.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
13.   Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).
 
§10  POSTANOWIENIA DODATKOWE
    1. Wynajmujący zezwala na postój środka transportu Gościa w bezpośrednim otoczeniu budynku, lecz zastrzega, że nie przechowuje tego środka transportu, miejsca postojowe nie są strzeżone, ani w żaden sposób dozorowane, a Wynajmujący nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody w pojeździe.
    2. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i trzymania zwierząt.
    3. W Lokalu i budynku, w którym się znajduje obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świec i otwartego ognia. Za naruszenie zakazu palenia na Gościa może zostać nałożona przez Wynajmującego opłata w wysokości 500 zł, stanowiąca równowartość dezodoryzacji Lokalu, prania zasłon, firan i narzut w Lokalu.
    4. W Lokalu nie można przechowywać rzeczy niebezpiecznych i zabronionych przez prawo – w tym broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych.
    5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek trwałych zmian w Lokalu i jego wyposażeniu, wynosić przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych poza Lokal.
    6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
       
Życzymy miłego i spokojnego pobytu!

 

3.Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy https://czteryporyroku.eu/ (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Józef Marek, Szczyrk 43-370, Jodłowa 18 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:9372412057 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu https://czteryporyroku.eu/ nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres kwateryszczyrk@wp.pl
 10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 11. Przy pierwszej wizycie na stronie https://czteryporyroku.eu/ użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja